top of page
Silver Scraps for Precious Metal Refining

บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา

บริการ  & สินค้า

บริการของเรา

บริการรีไฟน์โลหะเงินคุณภาพสูง

 • การรับ: ลูกค้าสามารถจัดส่งเศษโลหะมีค่ามาให้เรารีไฟน์ได้

 • การชั่งน้ำหนัก และการวิเคราะห์องค์ประกอบ: ทีมวิเคราะห์ภายในของเราดำเนินการประเมินน้ำหนักเศษโลหะเบื้องต้น และใช้วิธีไทเทรตอัตโนมัติ เพื่อระบุเปอร์เซ็นต์โลหะ ตามมาตรฐานวิธีทดสอบ ISO 11427:2014

 • การยืนยันปริมาณองค์ประกอบโลหะ: ด้วยผลลัพธ์จากการวิเคราะห์โลหะภายในองค์กร เราจะยืนยันปริมาณโลหะกับลูกค้าก่อนดำเนินการขั้นตอนต่อไป

 • การรีไฟน์และการหยดเม็ด: เมื่อยืนยันปริมาณโลหะแล้ว เราจะใช้เครื่องรีไฟน์ที่ทันสมัย เพื่อรีไฟน์โลหะให้เป็นเม็ดเงิน 99.99%

 • การวิเคราะห์องค์ประกอบของโลหะด้วยห้องปฏิบัติการภายในองค์กร: ขั้นสุดท้ายวิเคราะห์หาค่าความบริสุทธิ์ของโลหะเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ามีความบริสุทธิ์ของเงิน 99.99% ตามมาตรฐานวิธีทดสอบ ISO 15096:2020

 • การส่งมอบ: จัดส่งเม็ดโลหะเงินบริสุทธิ์ 99.99% ให้กับลูกค้าตามจำนวนที่ยืนยันไว้ก่อนหน้า

บริการหยดเม็ด

RPMI ขอเสนอบริการการหยดเม็ดโลหะผสม:

 • เปลี่ยนเศษโลหะให้เป็นเม็ดเงินบริสุทธิ์ 99.99%

 • การทำเม็ดโลหะเงิน 92.5% หรือการเพิ่มคุณภาพโลหะผสม ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่จะนำไปใช้งาน

 •  การใช้เครื่องหยดเม็ดแบบสุญญากาศ ทำให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการหยดเม็ดได้ โดยใช้ก๊าซไนโตรเจน เพื่อแทนที่ออกซิเจนและสิ่งปนเปื้อน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดออกซิเดชันในการใช้งานโลหะได้

บริการวิเคราะห์องค์ประกอบของโลหะด้วยห้องปฏิบัติการภายในองค์กร

เครื่องไทเทรตอัตโนมัติ

 • ห้องปฏิบัติการภายในของเรามีบริการ การวิเคราะห์ปริมาณโลหะเงิน โดยใช้เครื่องไทเทรตอัตโนมัติ ตามความต้องการของลูกค้า

เครื่องที่ใช้วิเคราะห์หาปริมาณธาตุ และโลหะด้วยเทคนิค Inductively Coupled Plasma (ICP) 

 • RPMI มีการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยใช้เทคนิค ICP-OES  ซึ่งสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบโลหะหลายๆ ธาตุพร้อมกันได้ ทำให้การวิเคราะห์องค์ประกอบของโลหะมีประสิทธิภาพสูง มีความรวดเร็ว แม่นยำสูง และความสามารถในการวิเคราะห์ช่วงความเข้มข้นที่กว้าง

บริการรับซื้อเศษโลหะ

การเปลี่ยนเศษโลหะ:

 • RPMI ช่วยเหลือลูกค้าโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนเศษโลหะที่ใช้แล้วเป็นเงินรีไซเคิล 99.99% 

การประเมินปริมาณโลหะ:

 • เมื่อได้รับเศษโลหะ เราจะวิเคราะห์ปริมาณโลหะอย่างพิถีพิถันและรายงานผลการวิเคราะห์กับลูกค้า ด้วยข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับองค์ประกอบของโลหะ เราจะดำเนินการหลังจากท่านตอบรับผลวิเคราะห์และเริ่มการชำระเงิน

Pure Silver Grains from Refining.jpg

ผลิตภัณฑ์ของเรา

 • เม็ดเงินบริสุทธิ์ 99.99% (พร้อมผลการทดสอบโดย ICP)

 • เม็ดเงินสเตอร์ลิง 92.5% (พร้อมผลการทดสอบโดยการไทเทรตอัตโนมัติ)

bottom of page